Gjennom fusjonen mellom tidligere Hålogaland Kraft og tidligere Nordkraft i 2021 styrker vi mulighetene for det. Det gir vekst i regionen og med det eierkommunene våre.

Ut over det kan vi få til mer næringsutvikling i tilknytning til vår egen verdikjede. Vi tilbyr operatørskap for vann- og vindkraftverk som eies av andre. Et annet eksempel er å tilrettelegge for etablering av ny, grønn industri på egnede tomter med god tilgang til kraft. Det kan være for datasenter, batterifabrikk og hydrogenproduksjon. Vårt datterselskap Enerconsult tilbyr energirådgivning med fokus på energieffektivisering, energiomlegging og miljøkonsekvenser av energibruk.

Vi ønsker også å skape verdier ut over oss selv. Det gjør at vi i flere år deltatt i næringsutviklingsarbeidet i regionen. For tiden deltar vi i Narvikregionens næringsforening, Harstadregionens næringsforening, Harstad Profileringspool, KUPA og Narvik Kapital. I tillegg er vi partner i Smart Narvik sammen med Narvik kommune, Narvik Havn og den nasjonale næringsklyngen Smart Innovation Norway. Med dette deltar vi i et forsknings- og utviklingssamarbeid i regionen, for å få opp prosjekter som fremmer bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. 

Sammen med Harstad kommune og flere internasjonale aktører, deltar Nordkraft med Hålogaland Kraft Nett i et stort EU-prosjekt for å øke bruken av fornybar energi på øyer. I 2020 ble selskapet Fri Energi startet av energiselskap i Lofoten, Vesterålen, Hålogaland og Ofoten, pluss Arctic Race of Norway. Hensikten er å videreutvikle mobile ladeløsninger for elbiler og gjennom det skape muligheter for nye, grønne arbeidsplasser.

Nordkraft jobber også i nettverk for å styrke teknologimiljøet i området – særlig sammen med UiT Campus Narvik, SINTEF Narvik og flere utviklingsselskap. Vi har også samarbeid med UiT Campus Harstad og med viserektor for UiT som har ansvar for vår region.