Nordkrafts policy for bærekraft sier vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av mulige negative sosiale konsekvenser som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet og/eller gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. Dette følger av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Nordkraft har utarbeidet en prosedyre for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger som følger stegene i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Offentlig redegjørelse

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Nordkraft publiseres i juni hvert år: