Samfunnsoppdraget har gjennom generasjoner vært å gjøre vann, og senere også vind, om til strøm for trygg og stabil forsyning til regionens husholdninger, næringsliv og offentlig sektor. I nyere tid er også god tilgang til internett blitt en helt nødvendig infrastruktur.

Fra 2022 ble Nordkraft-konsernet utvidet med kraftselskapene Trollfjord og Andøy Energi i Vesterålen. Gjennom denne fusjonen har Harstad-regionen, Narvik-regionen, Hadsel kommune og Andøy kommune nå et felles energikonsern.

Vår samfunnsrolle er fundamentert på det som de tidligere konsernene bygde opp over flere år, og vi skal i lag utvikle oss videre fra det i takt med samfunnsendringene. 

Norge står foran en unik fase som fornybarbransjen til nå ikke har vært i nærheten av. Hele samfunnet skal elektrifiseres i det grønne skiftet – i godt samspill med andre bransjer. Kraftoverskuddet i Nord-Norge og det grønne skiftet har ført til at Nordkraft har satset på et nytt virksomhetsområde i partnerskap med aktører for ny grønn industri. Målet er å bringe industrien til energien i stedet for å eksportere råvaren nordnorsk kraft ut av landsdelen. For regionen kan det gi mange nye arbeidsplasser. 

Vi lever av og for regionen

Nordkraft har et samfunnsansvar som strekker seg ut over det som er pålagt oss. Satsinga på industrien til energien er et nytt eksempel på det. Vi lever av og for regionen og vil være med på å få mer vekst, utvikling og begeistring i by og bygd. Dette for å skape bolyst og trivsel, ha gode kompetansemiljø å samarbeide med, skape spennende og fremtidsrettede karrieremuligheter for våre lokale ungdommer, og gjøre det lettere å trekke til oss nye talenter til regionen. Vi samarbeider derfor også med skoler og utdanningsinstitusjoner.
De fleste kommunene i regionen vår er eiere i Nordkraft, og det årlige utbyttet de får fra oss gir ytterligere positive virkninger for lokalsamfunnene. 

Nordkraft skal være en positiv drivkraft for regionen vi lever i.