Fra 2021 ble tidligere Hålogaland Kraft AS og tidligere Nordkraft AS fusjonert til et nytt konsern med navn Nordkraft. For ei lys fremtid i nord. Vår samfunnsrolle er fundamentert på det som de tidligere konsernene bygde opp over flere år, og skal utvikle oss videre fra det i takt med samfunnsendringene.

Samfunnsoppdraget har gjennom generasjoner vært å gjøre vann, og senere også vind, om til strøm for trygg og stabil strømforsyning til regionens husholdninger, næringsliv og offentlig sektor. I nyere tid er også god tilgang til internett blitt en helt nødvendig infrastruktur. Vi har derfor også blitt en betydelig leverandør av bredbånd samtidig som vi i deler av regionen kan tilby innholdstjenester på TV.

Nordkraft har et selvfølgelig ansvar for de konsekvensene som følger av virksomheten vår. Vi skal drive på en bærekraftig måte i retning av FNs bærekraftmål (ren energi, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon begrense klimaendringene). Vi er en del av fornybarbransjen og skal tilrettelegge for og gjennomføre viktige områder av det grønne skiftet – i godt samspill med andre bransjer.

Vi lever av og for regionen

Nordkraft har også et samfunnsansvar som strekker seg ut over det som er pålagt oss. Vi lever av og for regionen og vil være med på å få til vekst, utvikling og begeistring i by og bygd. Dette for å skape bolyst og trivsel, ha gode kompetansemiljø å samarbeide med, skape spennende og fremtidsrettede karrieremuligheter for våre lokale ungdommer, og gjøre det lettere å trekke til oss nye talenter til regionen. Vi samarbeider derfor også med skoler og utdanningsinstitusjoner.

De fleste kommunene i regionen vår er eiere i Nordkraft, og det årlige utbyttet de får fra oss gir ytterligere positive virkninger for lokalsamfunnene.

Nordkraft skal være en positiv drivkraft for regionen vi lever i.