Se kontaktinfo nederst på siden.
Vi har også forslag til studenter på Økonomi/administrasjon

Magasinmuligheter og minstevannsslipp 

Torsnes Kraftverk er bygget som et uregulert vannkraftverk. Inntaket ligger likevel i et vassdrag med flere magasineringsmuligheter. Minstevannsslippløsningen i anlegget  er ikke optimal. Se på teknisk/økonomisk potensial i  magasineringsløsningene, kombinert med alternative  løsninger for minsteslippsarrangement for å maksimere produksjonen i anlegget. Kontaktperson: Marius

Maksimaleffekt Sørfjord kraftverk

Sørfjord kraftverk har et turbinhjul og en maksimal produksjon som overstiger dimensjonering av aksling/generator.  Analysér hvilke begrensninger som ligger i maskinen i dag, og hvilke tiltak som må til for å kunne øke maksimal effekt fra dagens 67MW og opp til turbinhjulets kapasitet. Kontaktperson: Marius

Inntektsoptimalisering

Nordkraft optimaliserer sine bud i kraftmarkedet og produksjonsplaner ved hjelp av programvare fra selskapet Powel. Til grunn for dette ligger fysiske vassdragsmodeller. Gjennomgå vassdragsmodeller, foreslå forbedringer og justeringer for å muliggjøre ytterligere inntektsoptimalisering. Kontaktperson: Marius

Snøstengt vei Sørfjord

Deler av veien opp til Sørfjord vindkraftverk blir sperret vinterstid pga store snøskavler. Dette medfører en lang omkjøring for tilgang til vindkraftverket. Evaluer alternativer for at veien fortsatt kan være fremkommelig vinterstid. To potensielle alternativer kan være jet-deflektor skjerm eller snøfanger, men andre alternativer kan også finnes. Besparelser og kostnader for alternativer beskrives sammen med fordeler, ulemper og en foreslått rangering. Kontaktperson: Matthew

Vindturbiner og isnedfall

Atmosfærisk is dannes på vindturbiner under visse forhold. Denne isen knekker og faller av etterhvert, men prosessen rundt knekking av isen er ikke godt kjent. Dette reflekteres i at isen blir ikke kastet like mye og langt som dagens teoretiske modeller tilsier. Evaluér de mekaniske egenskaper til is og beskriv hvilke stress som vil resultere i knekking av isen for forskjellige tykkelser og former. Beregn en estimert maksimal istykkelse som kan oppstå før knekking er sannsynlig og se dette i sammenheng med resultater fra observasjoner og fra iskast modeller. Kontaktperson: Matthew

Sesonglagring av energi

Fallende priser på solceller tilsier et økende press nedover på kraftpriser i sommerhalvåret. Dette er samme periode som det norske vannkraftsystemet har mest tilsig og utover sommeren blir magasiner fulle. Oppgaven skal se bredt på muligheter for sesonglagring av energi fra sommer til vinter i et Nord-Norsk sammenheng, og gjerne for Narvik området. Realistiske priser og kapasitet samt konkrete plassering kan gjerne inngå. Kontaktperson: Matthew

Optimal energimiks

Vindkraft på land i Nord-Norge er både lønnsomt og leverer mest energi om vinteren. Som et alternativ til sesonglagring kan det bygges mer vindkraft som gir en total energitilgang bedre tilpasset etterspørsel gjennom året. Oppgaven skal finne forbrukskurver samt produksjonskurver for sol-, vann-, og vindkraft og beregne en optimal energimiks for både produksjon og lagringskapasitet. Optimalisering kan ha forskjellige målsetting f.eks. lavest pris i normalår, sikker produksjon i tørrår, evt annet. Kontaktperson: Matthew

Økt effekt fra vannet

Mange eksisterende magasinkraftverk i Norge er dimensjonert for å kunne produsere i de fleste timer gjennom vinteren. Mer vindkraft inn i det Nord-Europeisk kraftnett tilsier at det blir behov for mindre vannkraftproduksjon når det blåser og mer når det ikke blåser. Med andre ord det samme vannmengde skal produseres men det skal skje på kortere tid. Oppgaven skal ta eksempel i et konkret magasinverk og beskrive og vurdere alternativer for å øke effekten. Gjennom modellering skal det gjøres en vurdering av hvor stor evt endringer i kraftprisen må være for at effektøkning skal lønne seg. Kontaktperson: Matthew

Bærekraftig kraftnett

Bærekraft må vurderes i alle aktiviteter. Oppgaven skal se på vanlige nettanlegg trafo, linje, kabel, brytere og beregne livsløpsutslipp inkludert både produksjon og drift samt muligheter for gjenvinning etter endt bruk. Alternativer for å redusere de største utslippspostene skal beskrives. Kontaktperson: Matthew

Niingen pumpe

Oppgaven skal vurdere og prosjektere pumper fra Buvatnet og Djupåvatnet til Niingsvatnet (magasin til Niingenkraftverk). Nedbørsfelt, potensiell reguleringshøyde, dimensjoner på rør, pumper, kraftlinjer, lønnsomhet skal inngå. Alternativt kan det vurderes pumping fra utløpsvannet til Niingen. Kontaktperson: Matthew

Gammeloftvatnet pumpekraftverk

Sørfjord kraftverk har et magasin som heter Gammeloftvatnet som vurderes utnyttet med pumpekraftverk. Det vil både gi mulighet å lagre mer vann til vinter og gi grunnlag for å utnytte potensialet i vannet mer enn gjøres idag. Oppgaven skal prosjektere et kombinert pumpekraftverk som kan kjøre mellom Austerdalselva inntak og Gammeloftvatnet. Kontaktperson: Matthew

Gevinst fra utvidet regulering av Fiskelausvatnet

Nygård vassdraget har idag en enkel regulering av Fiskelausvatnet med manuell åpning og lukking (vanligvis en gang per år). Oppgaven skal analysere magasinfylling, priser og kraftverksdrift gjennom vassdraget for å beregne den potensielle gevinsten av en mer avansert regulering med fjernstyring. Kontaktperson: Matthew

Fiber på Nordkalotten

Det jobbes for å etablere datasenter i Nord-Norge. I den forbindelse trenger vi en kartlegging av eksisterende fiberkapasitet på Nordkalotten, og en oversikt over muligheter for tilknytning. Kontaktperson: Jon

Smarte energiløsninger i eldre boligblokker

Oppgaven tar utgangspunkt i at det finnes mange eldre boligblokker fra 60/70-tallet med store rehabiliteringsbehov. Hovedtemaet vil være kostnadseffektive og smarte energiløsninger. Det er ønskelig med et samarbeid mellom  Enerconsult, OMT BBL og UiT, men dette avklares nærmere ved en eventuell oppstart. Kontaktperson: Torben

Klimaeffekten av energieffektivisering i Norge

Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges forpliktelser er stadig blitt viktigere. Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken, men sammenhengen mellom CO2 og kWh kommer ikke alltid like godt frem. Det er ønskelig å knytte oppgaven opp mot Enova eller «Enova Svarer» , noe som også avklares nærmere ved en eventuell oppstart. Kontaktperson: Torben

Optimalisering ved drift av datasenter

Antall datasenter øker kraftig og Narvikregionen er godt egnet for denne typen industri. I denne sammenhengen er det interessant for Enerconsult å se nærmere på optimalisering av driften. Det er ønskelig med samarbeid mot kompetansemiljø som f.eks. SICS North in Luleå, men dette må avklares nærmere ved en eventuell oppstart. Kontaktperson: Torben

Kultur

 • Kulturelle barrierer ved fusjoner – hvordan identifisere kulturforskjeller og hva kreves for å harmonisere forskjellene? 
 • Kultur som betydning for strategisk måloppnåelse?

Kontaktperson: Anett

Likestilling

Kraftbransjen er tradisjonelt mannsdominert. Hva kreves for at vi som sentral aktør i nord skal være attraktiv for kvinner? Er det noen bedrifter som utmerker seg positivt i bransjen?

Kontaktperson: Anett

Desentral ledelse

 • Nordkraft har ledelse og utøvende personell på anleggene der verdiskapningen skjer. 
 • Hva kreves for at desentral ledelse skal fungere effektivt i organisasjoner?
 • Er desentral økonomistyring og -rapportering en forutsetning for å lykkes med desentral ledelse?

Kontaktperson: Anett

Samfunns- og bærekraftregnskap 

Modeller for samfunns- og bærekraftregnskap for Nordkraft-konsernet.

Kontaktperson: Anett

Regnskap/revisjon

Er det korrelasjon mellom bærekraftsrapportering, resultatutvikling og vår attraktivitet som arbeidsgiver når vi rekrutterer ny kompetanse?

Kontaktperson: Anett

Bærekraftsmål og grønn finansiering

 • Hvordan påvirker valg av standard for rapportering av bærekraftsmål selskapets resultatutvikling?
 • Hva kreves for å bli klassifisert som grønn aktør for å tilgang på grønn finansiering hos banker og i obligasjonsmarkedet?

Stikkord:  

 • Klassifiseringsmodeller/ taksonomi
 • Modeller for bærekraftsrapportering 

Kontaktperson: Bjørn Erik

Investeringer

 • Nordkraft har store investeringer de neste årene som krever økt oppfølging og analyse av investeringsporteføljen. Hvordan lykkes med oppfølging i alle faser av investeringene?

Stikkord:

 • Modeller for oppfølging av investeringsprosjekter
 • Analyser
 • Investeringsprosess
 • Utslippseffekt, klimamål

Kontaktperson: Ida

Strategi

 • Nordkraft har ny strategiplan for perioden 2023- 2030. Hva skal til for at Nordkraft lykkes med sin strategiplan og strategiske mål?

Stikkord: 

 • Realisering av strategiske mål
 • Fokusområder og handlingsplaner
 • Måling og oppfølging av organisasjonen

Kontaktperson: Ida

Kontaktinfo

Marius Larsen, produksjonsdirektør marius.larsen@nordkraft.no
Matthew Homola, prosjektingeniør matthew.homola@nordkraft.no
Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør jon.ingebrigtsen@nordkraft.no
Torben Søraas, daglig leder Enerconsult ts@enerconsult.no
Anett Kristensen, økonomidirektør anett.kristensen@nordkraft.no
Bjørn Erik Olsen, finansdirektør bjorn.erik.olsen@nordrkaft.no 
Ida Texmo Prytz, investeringsdirektør ida.prytz@nordkraft.no